top of page

Förskolans värdegrund

 • Vi vill vara en 100 % trygg förskola. 

 • Att alla barn ska känna sig trygga och bli sedda under sin förskole dag.

 • Att verka för mänskliga rättigheter och människans lika värde. Att öka medvetenheten om förekomsten av kränkande behandling.

 • Stimulera barnen till att bli självständiga individer (se till varje barns behov).

 • Lära barnen respektera varandra och visa hänsyn. Alla ska känna att de har lika värde.

 • Att låta barnen utvecklas genom lek. Det är viktigt att det ges utrymme för lek så ofta som möjligt för det är i leken som barnen tränar turtagning, socialträning, samarbete med andra barn så att leken kan fortsätta. I leken bearbetar barnen upplevelser som de efter upprepad lek tränar sig i att förstå. De tränar problemlösning och konfliktlösning mm.

 • Genom rolleken får barnen träna på att bearbeta sin rädsla för olika saker (mörker, vilda djur, poliser och tjuvar mm).

 • Genom leken lär sig barnen också att följa olika regler som de själva bestämt.

 • Träna barnens grov- och finmotorik såväl inne som ute.

 • Att barnen i möjligaste mån skall vara med om de dagliga sysslorna som t.ex. dukning och städning.

 • Stimulera språk och talförmågan genom att läsa sagor, sjunga, dansa och prata mycket med barnen.

 • Att tidigt väcka en miljömedvetenhet på barnens nivå. Detta gör vi genom att källsortera med barnen och arbeta vidare med grön flagg.

 • Vara ute mycket i naturen, för att väcka barnens nyfikenhet om djur och natur.

 • Vi vill ge barnen goda matvanor, livsmedel med bra kvalité för att främja en god hälsoutveckling.

flicka_gr%C3%83%C2%B6nkl%C3%83%C2%A4nnin
pojke_svart_h%C3%83%C2%A5r_edited.png

Trygghet

Gemenskap

bottom of page