Förskolans värdegrund

 • Vi vill vara en 100 % trygg förskola. 

 • Att alla barn ska känna sig trygga och bli sedda under sin förskole dag.

 • Att verka för mänskliga rättigheter och människans lika värde. Att öka medvetenheten om förekomsten av kränkande behandling.

 • Stimulera barnen till att bli självständiga individer (se till varje barns behov).

 • Lära barnen respektera varandra och visa hänsyn. Alla ska känna att de har lika värde.

 • Att låta barnen utvecklas genom lek. Det är viktigt att det ges utrymme för lek så ofta som möjligt för det är i leken som barnen tränar turtagning, socialträning, samarbete med andra barn så att leken kan fortsätta. I leken bearbetar barnen upplevelser som de efter upprepad lek tränar sig i att förstå. De tränar problemlösning och konfliktlösning mm.

 • Genom att leka rollekar tränar sig barnen att bearbeta sin rädsla för olika saker (mörker, vilda djur, poliser och tjuvar mm). Genom leken lär sig barnen också att följa olika regler som de själva bestämt.

 • Träna barnens grov- och finmotorik såväl inne som ute.

 • Att barnen i möjligaste mån skall vara med om de dagliga sysslorna som t.ex. dukning och städning.

 • Stimulera språk och talförmågan genom att läsa sagor, sjunga, dansa och prata mycket med barnen.

 • Att tidigt väcka en miljömedvetenhet på barnens nivå. Detta gör vi genom att källsortera med barnen och arbeta vidare med grön flagg.

 • Vara ute mycket i naturen, för att väcka barnens nyfikenhet om djur och natur.

 • Vi vill ge barnen goda matvanor, livsmedel med bra kvalité för att främja en god hälsoutveckling.

Trygghet

Gemenskap