Barnomsorgsavgift           

Avgiftsnivåer 2018 

Från och med 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018.

Förskola/pedagogisk omsorg

Avgiftstak Dock högst…
Barn 1  3%  1 382 kr
Barn 2   2%   922 kr
Barn 3   1%  461 kr

 

Om inkomstuppgift ej lämnas beräknas avgift efter högsta inkomst fram till dess att inkomstuppgift lämnats.
Barnomsorgsavgiften betalas för 12 månader om året, alltså även då barnet är ledigt.

Eskilstuna kommun tillämpar maxtaxa, med undantaget att det hushåll där
sammanlagda inkomsten är mindre än 13 000 kronor i månaden inte betalar någon
avgift, vilket innebär att från 13 000 betalar du enligt tabell.

Avgiftsunderlag
Hushållets sammanlagda beskattningsbara bruttoinkomst per månad, dock inom
gällande ram för maxtaxan. Se ovan.
Antalet barn som är placerade i kommunal och enskild verksamhet.

Avgifter inom allmän förskola
Allmän förskola är avgiftsfri om vistelsetiden är högst 15 timmar per vecka. Om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka betalas avgift reducerad med 25 %.
Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla 3 – 5 åringar i alla förskoleverksamheter med 525 timmar per år från och med den 1 augusti det år barnet fyller 3 år. Tiden för allmän förskola förläggs till skolans terminstider. (Lag om allmän förskola)
För 3–5 åringar med föräldraledig eller arbetssökande förälder och som omfattas av lagen om allmän förskola tas avgift ut under samma tid som skolans sommarlov (10 veckor per år) genom ordinarie avgift reducerad med 25%. Avgiften betalas för hela perioden oavsett om platsen utnyttjas eller inte.